Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží KUPUJÍCÍMU – SPOTŘEBITELI prostřednictvím internetového obchodu www.zlutickesusene.cz

1) Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) smluvní vztahy mezi společností REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o., se sídlem Unhošť, č.p. 1196, PSČ 273 51, IČ: 49786831, DIČ: CZ49786831, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 221347 (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „Zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele, kde jsou tyto VOP volně dostupné a s nimiž Zákazník při potvrzení objednávky vyjádřil výslovný souhlas.
1.2. Na Zákazníka, který má v těchto smluvních vztazích postavení spotřebitele, se vztahují rovněž zvláštní ustanovení NOZ a také předpisy na ochranu spotřebitele, tj. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, resp. ujednání mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, není-li dále stanoveno jinak.
1.3. Tyto VOP blíže upravují podmínky realizace objednávky Zákazníka v rámci internetového obchodu provozovaného Dodavatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zlutickesusene.cz, kde jsou rovněž k dispozici bližší kontaktní informace Dodavatele, jako adresa pro doručování elektronické pošty, adresa provozovny pro vrácení zboží v případě reklamace či odstoupení a jiné kontaktní a platební údaje.
1.4. Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě jinak a nepoužije se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Při realizaci objednávky v rámci podnikatelské činnosti je Zákazník povinen na tuto skutečnosti Dodavatele upozornit. Využití VOP spotřebitele při výkonu podnikatelské činnosti Dodavatel může hodnotit jako porušení smluvních podmínek s tím, že v takovém případě je Dodavatel oprávněn i v průběhu realizace konkrétní dodávky změnit podmínky tak, aby tyto odpovídaly podnikatelskému vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

2) Informační povinnost

2.1. Ustanovení těchto VOP obsahují dále povinné informace dle ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 NOZ a tvoří nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
2.2. Dodavatel odpovídá za zabezpečení zveřejněného věcného obsahu internetových stránek a současně za zajištění uložených dat a údajů nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Dodavatel současně prohlašuje, že data zveřejněná na internetových stránkách splňují obecné požadavky na kompatibilitu s hardwarem a softwarem každého běžného uživatele. Náklady související s prohlížením internetového obchodu na webové stránce Dodavatele a náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Zákazník, a to na základě smlouvy uzavřené s jeho poskytovatelem internetového připojení dle jím zvoleného tarifu či sazby.
2.3. Zákazník bere na vědomí, že webové stránky Dodavatele a uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele či třetích osob.
2.4. Znění VOP může Dodavatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. O změně VOP Dodavatel informuje Zákazníka na webových stránkách tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit.

3) Uživatelský účet

3.1. Zákazník je oprávněn při objednání zboží využít uživatelský účet na webové stránce Dodavatele, nicméně webové rozhraní internetového obchodu rovněž umožňuje, aby Zákazník prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě jejich změn je povinen takové údaje před následným prvním odesláním objednávky aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem jsou Dodavatelem považovány za správné a pravdivé. Uvedením identifikační čísla se stává uživatelský účet podnikatelským a na Zákazníka se nahlíží jako na podnikatele a platí pro něho VOP pro podnikatele.
3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací do jeho uživatelského účtu, nesdílet ho s dalšími osobami a není oprávněn umožnit přístup do jeho uživatelského účtu třetím osobám. V opačném případě Zákazník bere na vědomí, že zcela odpovídá Dodavateli za újmu tím vzniklou, jelikož odpovídá za veškeré objednávky, které jsou z jeho účtu učiněny.

4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Zákazník může objednat zboží pouze a výhradně jako konkrétní produkt dle nabídky zveřejněné na webových stránkách Dodavatele, nedohodne-li se s Dodavatelem písemně jinak. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách Dodavatele nebo realizovaná reklamou je informativního charakteru a nepovažuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy, tedy Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží. Veškeré fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a Dodavatel může změnit podobu obalu či produktu (při zachování jeho složení) bez předchozího upozornění.
4.2. Podmínkou realizace objednávky je bezvýhradní souhlas Zákazníka s těmito VOP, příp. s reklamačním řádem, je-li zveřejněn.
4.3. Pro uzavření kupní smlouvy zvolí Zákazník požadovaný produkt a množství, zadá adresu, na kterou mu bude zboží doručováno a další povinné informace důležité pro jeho předání.
4.4. Před potvrzením a odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Po odeslání objednávky Zákazníkem jsou údaje uvedené v objednávce Dodavatelem považovány za správné. Zaslání objednávky s dodatkem nebo odchylkou od těchto VOP není návrhem na uzavření kupní smlouvy, nebude-li mezi Dodavatelem a Zákazníkem písemně dohodnuto jinak. Zákazník odesláním objednávky rovněž souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
4.5. Dodavatel po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku přijal, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník v objednávkovém formuláři či v uživatelském účtu uvedl. Rozhodující pro potvrzení objednávky je dostupnost produktů na skladu Dodavatele, a to bez ohledu na skutečnost, jestli byla objednávka doručena do systému Dodavatele. V opačném případě Dodavatel kontaktuje Zákazníka, z jakých důvodů nemůže být objednávka potvrzena.
4.6. Dodavatel je vždy oprávněn před potvrzením objednávky a v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny a nákladů na dopravu) Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky) a Zákazník je povinen za tím účelem Dodavateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro včasnou realizaci objednávky.
4.7. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje Dodavatelem odsouhlasená a potvrzená objednávka Zákazníka, přičemž pro Dodavatele jsou závazné jen ty VOP, které písemně potvrdil. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

5) Cenové a platební podmínky, balení a přeprava

5.1. Na webových stránkách Dodavatele jsou ceny jednotlivých produktů uvedeny vč. daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Dále jsou zde samostatně uvedeny informace o nákladech spojených s realizací dodávky, tj. balné a dopravné v paušální sazbě, přičemž tyto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
5.2. Zákazník se zavazuje uhradit za objednané zboží cenu, vč. příslušenství, uvedenou u každého jednotlivého produktu, a to ke dni potvrzení objednávky Dodavatelem, spolu s paušální sazbou nákladů spojených s realizací dodávky. Cena zboží, vč. paušální sazby nákladů spojených s realizací dodávky (dále jen „Kupní cena“) je splatná dle ujednání v čl. 5.3. VOP.
5.3. Úhradu Kupní ceny Zákazník provede pouze způsobem bezhotovostního převodu na účet Dodavatele, uvedeným na webových stránkách Dodavatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž k expedici objednaného zboží zpravidla dochází do pěti dnů po připsání příslušné částky na účet Dodavatele. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první NOZ se nepoužije.
5.4. Zákazník je povinen uhradit Kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Zákazníka uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
5.5. Povinnost uhradit Kupní cenu trvá Zákazníkovi i v případě neoprávněného nepřevzetí zboží bez oprávněného odstoupení od kupní smlouvy.
5.6. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad a další doklady ke zboží předá Dodavatel po uhrazení Kupní ceny a zašle je spolu se zásilkou zboží.
5.7. Dodavatel zboží zabalí a opatří pro přepravu takovým způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku. Doprava zboží je zajišťována Dodavatelem nebo společností, uvedenou na webových stránkách Dodavatele a v takovém případě se doprava řídí obchodními podmínkami této společnosti.
5.8. Zákazník je povinen zboží, které je mu dodáváno na místo určené v objednávce, převzít při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.9. Nepřevezme-li Zákazník zboží při dodání, je Dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i po prvním pokusu o doručení. V takovém případě je Dodavatel oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dodávky v paušální sazbě.
5.10. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad (i množstevních) toto neprodleně oznámit přepravci; neučiní-li tak, platí, že zboží žádné zjevné vady nemělo. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít a v takovém případě je Zákazník povinen tuto skutečnost nejpozději do dvou dnů sdělit Dodavateli telefonicky či elektronicky.
5.11. Dodávka se považuje za uskutečněnou v okamžiku převzetí zboží Zákazníkem, což Zákazník stvrzuje podpisem přepravního listu nebo dodacího listu. Za uskutečnění dodávky zboží se považuje rovněž neoprávněné odmítnutí zboží, a to vč. nepřevzetí zboží bez udání důvodu. Zboží se nepovažuje za dodané, jestliže jeho převzetí Zákazník oprávněně odmítl.
5.12. Vlastnické právo ke zboží přechází z Dodavatele na Zákazníka úplným zaplacením Kupní ceny a souvisejících nákladů, ne však dříve nežli dodávkou zboží, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím.

6) Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ust. § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, produkt po datu minimální trvanlivosti), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). Společnost si dále vyhrazuje právo odmítnout zboží, jehož obsah je, byť v nepoškozeném obalu, vrácen poškozený či znehodnocený, týká se především křehkých plátků, které nesmí být rozlámané. Vzhledem k uvedenému Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na porušení ze strany Zákazníka odstoupení od kupní smlouvy odmítnout a případně vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodů porušení ochranného obalu) je Dodavatel oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.
6.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ust. § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na adresu elektronické pošty Dodavatele (info@regentplus.cz).
6.3. Nesplnění kterékoliv podmínky uvedené v čl. 6.1., 6.2. má za následek možnost nepřevzetí vráceného zboží Dodavatelem, příp. jeho zaslání zpět Zákazníkovi, a povinnost Zákazníka uhradit Kupní cenu.
6.4. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, vyjma níže uvedených práv vyplývajících z porušení smluvních povinností, když tak nezanikají:
6.4.1. nároky na náhradu škody dle obecných předpisů,
6.4.2. jiná ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy.
6.5. Zboží musí být Dodavateli na adresu provozovny (Žižkov 545, 364 52 Žlutice) vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s takto vráceným zbožím Dodavateli, příp. náklady spojené se zabalení a zasláním nového zboží, hradí Zákazník. Zákazník současně odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
6.6. Při oprávněném odstoupení od kupní smlouvy vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka za nákup zboží do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Zákazníka přijal, a to bez jakýchkoli úroků. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník nepoškozené zboží řádně vrátí.
6.7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i tehdy neuhradí-li Zákazník Kupní cenu do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž se má za to, že marným uplynutím této pětidenní lhůty bylo právo vykonáno. V takovém případě vrátí Dodavatel Zákazníkovi přijaté peněžní prostředky za nákup zboží bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Zákazníka přijal, nedohodnou-li se jinak.
6.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo nárok na úhradu nákladů za marně uskutečněnou dopravu v paušální sazbě je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

7) Práva z vadného plnění

7.1. Dodavatel je povinen dodat zboží bez vad, které by bránily jeho užívání, a současně garantuje, že dodané zboží má vlastnosti vyžadované obecně závaznými předpisy. Dodavatel však neodpovídá za množstevní ani zjevné vady zboží či poškození vzniklé během přepravy, které Zákazník při dodání bez výhrad převzal.
7.2. Zákazník je povinen předané zboží rovněž ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat.
7.3. V souladu s ust. § 2165 NOZ je Zákazník oprávněn uplatnit práva z později vzniklých vad, která se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, přičemž se tak jedná o skryté materiálové a výrobní vady.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Dodavatele na adrese jeho provozovny (Žižkov 545, 364 52 Žlutice). Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel od Zákazníka vadné zboží. Pro řádné uplatnění práv z vadného plnění je nutné dodat i příslušný doklad o koupi zboží, tj. daňový doklad.
7.5. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Zákazník práva z nich uplatnit.
7.6. Při výměně zboží je Zákazník povinen doplatit rozdíl v Kupní ceně vyměněného zboží do 5ti pracovních dnů od uznání reklamace, případný přeplatek na zaplacené Kupní ceně bude Dodavatelem vrácen Zákazníkovi do třiceti dnů.

8) Doručování a ostatní ujednání

8.1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka, kterou uvedl Dodavateli.
8.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle kupní smlouvy, a to řádně a včas.
8.3. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
8.4. Zákazník bere na vědomí, že k řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 pod adresou www.coi.cz.
8.5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.

9) Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobu, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.2. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a uchováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další.
9.3. Dodavatel poskytnuté osobní údaje zpracovává pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a zavazuje se je uchovávat s náležitou péčí v souladu s platným právním řádem. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, což stvrzuje odesláním objednávky.
9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě.
9.5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad po ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10) Jednostranné změny obchodních podmínek

10.1. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny těchto VOP, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů a dále také v rozsahu cenových podmínek, platebních podmínek, sjednaných lhůt.
10.2. Změnu těchto VOP provede Dodavatel zveřejněním nových VOP s konkrétním datem zveřejnění, nejpozději však 3 týdny přede dnem účinnosti navrhovaných změn.
10.3. Zákazník, u kterého do doby nabytí účinnosti navrhovaných změn VOP nedošlo ke splnění smluveného závazku, má právo tyto VOP odmítnout. Písemná výpověď kupní smlouvy z toho důvodu musí být Dodavateli doručena nejpozději přede dnem nabytí účinnosti navrhovaných změn. Neodmítne-li Zákazník ve stanovené lhůtě navrhované změny, platí, že VOP v novém znění přijal.
10.4. Během výpovědní doby, která činí 14 dnů, jsou smluvní strany povinny se vzájemně vypořádat tak, že si vrátí vše, co si do té doby plnily. V opačném případě se vzájemně finančně vypořádají tak, aby žádná smluvní strany z uvedeného jednání nezískala neoprávněný majetkový prospěch.

11) Závěrečná ujednání

11.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout potřebnou součinnost k plnění kupní smlouvy, a pokud kterékoliv ustanovení kupní smlouvy nebo jeho část či VOP bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se současně zavazují, že veškerá taková neplatná, neúčinná ustanovení nahradí tak, aby jejich smysl co nejvíce odpovídal smyslu původnímu.
11.2. Zákazník bere na vědomí, že bez ohledu na místo dodání zboží se uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží řídí českým právním řádem.
11.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není Zákazníkovi přístupná.